OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
GO
검색어를 입력하시고 엔터를 누르세요.
Enter keywords and press Return to search.
  기본 정보
  상품명 C.L T-SHIRT - WASHED BLACK
  price KRW 45,000
  수량 수량증가수량감소

  BUY NOW
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  C.L T-SHIRT - WASHED BLACK 수량증가 수량감소 45000 (  2250)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  SIZE(cm)

  S (WOMAN) - Length 50 / Shoulder 38 / Chest 43.5 / Arm 16
  M - Length 71 / Shoulder 58 / Chest 59 / Arm 23
  L - Length 72.5 / Shoulder 60.5 / Chest 61.5 / Arm 24
  XL - Length 74 / Shoulder 63 / Chest 64 / Arm 25

  MODEL

  MAN : 175CM (L SIZE)

  COTTON 100%

  *32수2합 바이오 가공을 한 원단으로 터치감이 부드럽고 매끈합니다.
  첫 세탁 직후엔 수축감이 있을 수 있지만 곧 다시 복원되는 점 참고바랍니다.
  *It is made of woven fabric by 32/2ply , so the touch is soft and durable.
  There may be a contraction right after the first wash, but please note that it will be restored soon.


  *방축가공이 완료된 원단이지만 기계 건조 시 건조기 기종이나 설정에 따라
  매우 드물게 미세한 수축과 변형이 일어날 수 있으니 자연건조 추천드리며
  기계 건조로 인한 변형은 교환이나 환불 사유가 되지 않는 점 양해 부탁드립니다.
  *Although the fabric has been shrink-proofed, depending on the dryer model and the setting when drying the machine,
  Natural drying is recommended because very rarely fine shrinkage or deformation can occur.
  Please understand that deformation caused by machine drying is not a reason for exchange or refund.


  * 피그먼트 제품 특성상 이염이 있을 수 있습니다.
  * Pigment products may cause staining due to their characteristics.


  * 워싱 제품 특성상 개체 차이가 존재 합니다.
  * Object differences exist due to the nature of the washed product.


  * 두꺼운 폴리백 특성상 옷에 슬립제가 묻어나올 수 있습니다.
   어두운 색 계열의 상품 구매시 보이는 슬립제는 불량의 사유가 아님을 알려드립니다.
  * Because of the nature of the polybag, slip agents may get on your clothes.
  The slip agent on the dark clothes is not defective.

  made in china / 2024.02


  고객님께서 주문하신 상품은 결제 확인 후 발송 됩니다.

  오후 4시 이전 결제건에 대해서는 당일 발송 됩니다.

  배송 완료까지 1~2 영업일 소요 됩니다.

  다만, 상품 종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일 이내 교환/반품 신청이 가능합니다.
  물류 센터에 반송된 상품의 입고 여부가 확인된 후에 제품 검품 후 환불 처리 됩니다.
  단순변심(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)으로 인한 상품의 교환/반품의 경우택배 비용은 고객 부담이오니 이 점 양해 바랍니다.

  교환 및 반품이 불가능한 경우

  상품 수령 후 7일이 지난 경우

  포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품 가치가 현저히 상실된 경우

  고객의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우(제품의 구김이나 기타 오염세탁채취화장품의 흔적, 애완동물 털 등)

  상품의 택스티커비닐 포장 등을 훼손 및 멸실한 경우

  시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

  상품과 함께 동봉해드린 사은품이 누락된 경우
  SIZE(cm)

  S (WOMAN) - Length 49 / Shoulder 37 / Chest 43.5 / Arm 16 
  M - Length 71.5 / Shoulder 56.5 / Chest 59 / Arm 25 
  L - Length 74 / Shoulder 59 / Chest 61.5 / Arm 26 
  XL - Length 76.5 / Shoulder 61.5 / Chest 64 / Arm 27 

  MODEL

  MAN : 175CM (L SIZE)

  COTTON 100%

  *32수2합 바이오 가공을 한 원단으로 터치감이 부드럽고 매끈합니다.
  첫 세탁 직후엔 수축감이 있을 수 있지만 곧 다시 복원되는 점 참고바랍니다.
  *It is made of woven fabric by 32/2ply , so the touch is soft and durable.
  There may be a contraction right after the first wash, but please note that it will be restored soon.


  *방축가공이 완료된 원단이지만 기계 건조 시 건조기 기종이나 설정에 따라
  매우 드물게 미세한 수축과 변형이 일어날 수 있으니 자연건조 추천드리며
  기계 건조로 인한 변형은 교환이나 환불 사유가 되지 않는 점 양해 부탁드립니다.
  *Although the fabric has been shrink-proofed, depending on the dryer model and the setting when drying the machine,
  Natural drying is recommended because very rarely fine shrinkage or deformation can occur.
  Please understand that deformation caused by machine drying is not a reason for exchange or refund.


  * 피그먼트 제품 특성상 이염이 있을 수 있습니다.
  * Pigment products may cause staining due to their characteristics.


  * 워싱 제품 특성상 개체 차이가 존재 합니다.
  * Object differences exist due to the nature of the washed product.


  * 두꺼운 폴리백 특성상 옷에 슬립제가 묻어나올 수 있습니다.
   어두운 색 계열의 상품 구매시 보이는 슬립제는 불량의 사유가 아님을 알려드립니다.
  * Because of the nature of the polybag, slip agents may get on your clothes.
  The slip agent on the dark clothes is not defective.

  made in china

  RELATED PRODUCTS

  • C.L T-SHIRT - WHITE

   KRW 45,000

   KRW 45,000